Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Zapraszamy na POWITANIE LATA 2024

Page

Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

pokój nr 90 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 290) obsługa gmin: Krasiczyn, Krzywcza, Orły, Medyka, Żurawica

pokój nr 93 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 293) obsługa gmin: Bircza, Dubiecko, Stubno, Fredropol, Przemyśl

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

sekretariat – pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału –  Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16


 Potrzebne dokumenty:

 

• Wniosek sporządzony odręcznie,

Oryginał dokumentu stanowiący podstawę wniosku zmiany a nie znajdujący się w zasobie tut. Starostwa.

Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 i 11 Rozporządzenia

w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 454) z późn. zm.

Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:

1) prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,

2) opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,

3) dokumentacji architektoniczno–budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,

4) ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.

 W ewidencji wykazuje się także dane o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych do ewidencji w związku z przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403) lub

z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.2).

 Wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków należy zgłaszać w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno – budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno – budowlanej.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

30 dni.

Sposób  odwołania:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

(Dz. U. z 2014 poz. 897)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

(Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454)

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30