Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów, poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych z operatem ewidencji gruntów, udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz naliczanie opłat z tego tytułu

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

parter, tel. 16 678 50 54 (w. 377)

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

sekretariat – pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału –  Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16


Potrzebne dokumenty:

Formularz EGiB Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Formularz P – Wniosek o udostępnienie materiału powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie .pdf

• Formularz P5- Wniosek o udostępnienie materiału powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie .xls

Opłaty:

Opłata za sporządzenie i wydanie wypisu oraz wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków naliczana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1990 ze zm.) – wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty.

Opłatę pobiera się przed sporządzeniem i wydaniem wypisu oraz wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków.

 

Płatne po wystawieniu dokumentu obliczenia opłaty gotówką w kasie Urzędu Starostwa Plac Dominikański 3, lub bezgotówkowo na konto wskazane w w/w dokumencie.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 1 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

Niezwłocznie po uiszczeniu i okazaniu dowodu wniesienia opłaty.

Sposób  odwołania:

Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, za pośrednictwem Starosty Przemyskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (w przypadku wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty).

Podstawa  prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 726, z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Oblioczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji  (Dz.U. 2020 poz. 1322).

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30