Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG

Page

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
pokój nr 52-54 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 152,154, 353)

Naczelnik Wydziału – Marcin Urban
pokój nr 56 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 356)

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 • art.181, art. 183 ust. 1 i art. 220 ust. 1 w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 1. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa
pokój 53
tel./16/ 678 50 54 w. 353

 1. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W n i o s e k

Zgodnie z art. 184 ust. 2 – 4 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, wniosek powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
  • a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b,
 1. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 2. informację o tytule prawnym do instalacji,
 3. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 4. ocenę stanu technicznego instalacji,
 5. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 6. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 7. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska
 8. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 9. wielkość i źródła powstawania oraz miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia,
 10. a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
 15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,
 16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a,

 1. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
 2. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku
 3. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów i pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
 4. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,
 5. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 6. aktualny stan jakości powietrza,
 7. określenie warunków meterologicznych,
 8. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

Informacje, o których mowa w art. 184 ust. 2 pkt. 10 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinny zawierać wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażone w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy.

Informacje, o których mowa w art. 184 ust.2 pkt. 16 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z a ł ą c z n i k i

Zgodnie z art. 184. ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

 

 1. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

1) za wydanie pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem pkt 2. 2011 zł,

2) za wydanie pozwolenia w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 506 zł,

3) za zmianę pozwolenia opłata wynosi 50% wysokości opłaty określonej powyżej,

4) za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.

 

Opłaty należy dokonać:

 • w kasie Starostwa
 • przelewem na konto nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 Urząd Miejski w Przemyślu

Dowód wpłaty (przelewu) należy przedłożyć w Staroście Przemyskiemu w Przemyślu, Plac Dominikański 3 pok. 54 celem dołączenia jej do akt sprawy.

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do  miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do dwóch miesięcy.

 1. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój 60, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 1. UWAGI:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130 poz. 881) nie wymagają uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30