Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Udzielanie oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przemyskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

pokój nr 54 (I p.)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 154)

Naczelnik Wydziału – Marcin Urban
pokój nr 56 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 356)

 

Uchwała Nr VIII/55/2011

RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu

Powiatu Przemyskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem,

usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu

Powiatu Przemyskiego

Na podstawie art. 403 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1592 z późn. zm.)

RADA POWIATU PRZEMYSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przemyskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji , realizowanych przez osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Powiatu Przemyskiego. Dofinansowanie dotyczy prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

§ 2

Podmioty uprawnione mogą ubiegać się o udzielenie dotacji na demontaż pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych (budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu) zlokalizowanych na terenie Powiatu Przemyskiego.

§ 3

 1. Dotacja udzielana jest na podstawie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot.

 2. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. Wniosek o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu, z kompletem wymaganych załączników, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Przemyślu lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.

 5. Analizy i weryfikacji złożonych wniosków dokonuje Zarząd Powiatu Przemyskiego .

 6. Warunkiem uzyskania dotacji jest:

 1. potwierdzenie likwidacji wyrobów zawierających azbest,

 2. udokumentowanie, przez uprawniony podmiot, kosztów poniesionych na realizację zadania.

 1. W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, Starosta Przemyski informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, wzywając do ich usunięcia. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 2. Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy podmiotem uprawnionym a Powiatem Przemyskim.

 3. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów inwestycji, po jej zakończeniu.

 4. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, wymaganych na podstawie zawartej umowy.

§ 4

 1. Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przez uprawniony podmiot przed dniem zawarcia umowy z Powiatem o udzielenie dotacji.

 2. Dotacja obejmuje usuwanie materiałów zawierających azbest , transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Powiatu Przemyskiego.

 3. Jednorazowa dotacja może wynosić do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów inwestycji określonych w § 1 i jest uzależniona od ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, będących w dyspozycji Powiatu Przemyskiego w danym roku budżetowym.

 4. Maksymalna wysokość jednorazowej dotacji nie przekracza kwoty 2 tys. zł w odniesieniu do jednego obiektu budowlanego.

 5. Dotacji nie podlegają koszty związane z zastępowaniem usuniętych elementów azbestowych innymi materiałami budowlanymi.

 6. Inwestycja powinna być zgłoszona do Powiatu najpóźniej do dnia 30 września danego roku budżetowego.

§ 5

Postanowienia końcowe.

 1. Wnioski spełniające warunki określone w niniejszej uchwale, będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w danym roku budżetowym.

 2. W postępowaniu o udzielenie dotacji można żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku.

 3. W przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z warunków określonych w umowie dotyczącej przyznania dotacji, wnioskodawca traci prawo do refundacji poniesionych kosztów na realizację inwestycji związanej z likwidacją azbestu.

§ 6

Zakończenie Zadania nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada każdego roku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiemu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Do pobrania:

wniosek

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30