Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Zapraszamy na POWITANIE LATA 2024

Page

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku przetwarzania, zbierania lub unieszkodliwiania odpadów

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

pokój nr 52-54 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 353)

Naczelnik Wydziału – Marcin Urban
pokój nr 56 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 356)

PODSTAWA PRAWNA:

 •  art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa

pokój 54

tel./16/ 678 50 54 w. 353

DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W a r u n k i   o g ó l n e

 • Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania odpadów obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, 4 i 4a w/w ustawy.

 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydaje się na wniosek prowadzącego instalację.
 • Wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane.
 • Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach

, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane, w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 • Właściwość miejscową organu, ustala się według: miejsca zbierania odpadów, a dla transportu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.

W n i o s e k

 • Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania winien zawierać:

[Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów]

 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek zawiera:

1)numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;

2)wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3)oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4)wskazanie:

a)miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

b)maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

c)największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

d)całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

5)szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6)przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7)oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8)opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9)opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

9a)proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a;

10)informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek zawiera:

1)numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;

2)wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;

3)określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

4)oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;

5)wskazanie:

a)miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

b)maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

c)największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

d)całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

6) 98 szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów – także godzinowej mocy przerobowej;

7)przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

8)oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

9)opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

10)opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

11) 99 informacje dotyczące:

a)minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich,

b)środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej,

c)sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

d)dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

– w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;

12) 100 (uchylony);

13)informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;

13a)informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 – w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków;

13b)proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a;

14)informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

3a. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się:

1)zaświadczenie o niekaralności:

a)posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;

2)zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

3) 101 oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

4) 102 oświadczenie, że w stosunku do:

a)osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b)posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

– w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

5) 103 oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:

a)w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub

b)któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł

– za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

3b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3a pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3c. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

 1. (uchylony).

4a. Do wniosku o zezwolenie na:

1)zbieranie odpadów niebezpiecznych,

2)przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,

3)zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,

4)przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

– posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1.

4b. Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się:

1)operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

a)rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej– w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b)osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

2)postanowienie, o którym mowa w ust. 4c.

4c. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4b pkt 1, następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie.

 1. OPŁATA SKARBOWA:

 

wydanie zezwolenia – 616 zł Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty należy dokonać:

 • w kasie Starostwa
 • przelewem na konto nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 Urząd Miejski w Przemyślu

Dowód wpłaty (przelewu) należy przedłożyć w Staroście Przemyskiemu w Przemyślu, Plac Dominikański 3 pok. 54 celem dołączenia jej do akt sprawy.

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do  miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do dwóch miesięcy.

 1. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój 60, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30