Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Page

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

tel. /16/ 678-50-54 (w. 157)
email: pinbp@interia.pl

godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Obsługa interesantów – pokój nr 57, I piętro

Powiatowy Inspektor – mgr inż. Łukasz Maksym
Tel. Centr. /16/ 678-50-54,57 (w. 159)

Zadania i kompetencje:
Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą następujące zadania i kompetencje określone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane:

 1. Rozpatrzenie wniosku o przeniesienie wniosku o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 2. Przyjmowanie od inwestora zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy,
 3. Przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór inwestorski,
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie samowolnej budowy obiektów budowlanych oraz wykonywanych robót budowlanych,
 5. Przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zakończeniu budowy,
 6. Rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na użytkowanie,
 7. Wymierzanie kary za samowolne przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego,
 8. Przeprowadzenie obowiązkowej kontroli obiektów budowlanych,
 9. Sporządzenie protokołu z obowiązkowej kontroli,
 10. Wymierzanie kary po stwierdzeniu nieprawidłowości w trakcie obowiązkowej kontroli,
 11. Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w zakresie ich utrzymania,
 12. Nakazywanie właścicielowi lub zarządcy przeprowadzenie okresowej kontroli obiektu budowlanego, przedstawienie ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części,
 13. Nakazywanie właścicielowi lub zarządcy usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zakazywanie użytkowania obiektu budowlanego,
 14. Nakazywanie rozbiórki nie użytkowanego lub nie wykończonego obiektu budowlanego nie nadającego się do remontu, odbudowy lub wykończenia,
 15. Nakazywanie w razie potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem,
 16. Zastosowanie na koszt właściciela lub zarządcy niezbędnych środków zabezpieczających mających na celu usuwanie niebezpieczeństwa dla ludzi bądź mienia,
 17. Przyjmowanie od osoby kontrolującej kopii protokółu z okresowej kontroli obiektu budowlanego,
 18. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 19. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej:
  1. Przyjmowanie od kierownika budowy, właściciela lub zarządcy zawiadomienia o katastrofie budowlanej,
  2. Powołanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zawiadomienie o katastrofie organu Nadzoru Budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  3. Wydawanie decyzji określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenie obiektu budowlanego,
  4. Wnioskowanie o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

Termin i sposób załatwienia spraw:

www.pinbprzemysl.pl

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30