Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

Rada Powiatu Bieszczadzkiego, Rada Powiatu Przemyskiego oraz Rada Gminy Bircza na wspólnym posiedzeniu podjęła trzy petycje, kierowane do: Mateusza Morawieckiego Premiera RP, Komisji Europejskiej i Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej.

W dniu 25 maja 2021 r. w Hali Sportowej przy ul. Parkowej 1 w Birczy odbyła się wspólna sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego, Rady Powiatu Przemyskiego oraz Rady Gminy Bircza. Wspólnym obradom przewodniczył Wojciech Bobowski Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego. Wspólne obrady organów stanowiących trzech samorządów świadczą o tym, że waga poruszonych na nich spraw była niezwykle istotna dla lokalnych społeczności. W pierwszej części obrad omawiano przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 20 maja 2020r. projekt unijnej strategii pn. „Unijna strategia na rzecz ochrony bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia” i skutkach jego wprowadzenia dla regionu Bieszczad i Pogórza Przemyskiego. Zaplanowane w tej części tematyczne prezentacje przedstawione zostały przez zaproszone osoby:
– Kamila Gałka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie „Bioróżnorodność a człowiek”,
– Marka Bajdę Przewodniczącego Rady Powiatu Bieszczadzkiego, „Cel zrównoważonej gospodarki leśnej – ochrona – czynna”,
– Jan Podrazę Przewodniczącego Rady Gminy Czarna „Zachowanie trwałości człowiek-przyroda-przyroda”, a na koniec tej części głos zabrał Grzegorz Gągola Wójt Gminy Bircza, który przedstawił „Konsekwencje obostrzeń ochrony przyrody i ich wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego”.
Następnie Przewodniczący Wojciech Bobowski zaprosił do dyskusji, w jej toku głos zabrali Posłowie RP w kolejności: Daria Popiołek, Piotr Uruski, Mieczysław Kasprzak, Marek Rząsa i online łączył się z Brukseli z zebranymi Bogdan Rzońca Poseł do PE. Do dyskusji przyłączyli się także inni zaproszeni goście m.in. prof. Andrzej Zapałowski Radny Przemyskiej Rady Miejskiej, Mirosław Majkowski Radny Przemyskiej Rady Miejskiej, Arkadiusz Mazur Radny Powiatu Przemyskiego, społecznicy: Agata Lalik, Mariusz Drel oraz Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Większość głosów w dyskusji była zgodna z opinią samorządowców, wyrażających głęboki niepokój nad unijną strategią. Ta, część obrad zakończyła się wypracowaniem dwóch petycji kierowanych na ręce: Mateusza Morawieckiego Premiera RP i do Parlamentu Europejskiego, w których przedstawiciele trzech samorządów apelują o podjęcie działań mających na celu nie dopuszczenie do implementacji do polskiego prawodawstwa szkodliwych dla tutejszego regionu i kraju zapisów w dokumencie pn.: „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia” oraz o podjęcie działań przeciwko wszelakim zamierzeniom tworzenia nowych form ochrony przyrody, takich jak Turnicki Park Narodowy czy Rezerwat Reliktowa Puszcza Karpacka. Podkreślając, że wersja przedstawiona przez Komisję UE, zakłada objęcie ochroną ścisłą 10% powierzchni lądowej kraju oraz wprowadzenie innych form ochrony prawnej na 30% terytorium państw wchodzących w skład UE.W związku z czym Rada Powiatu Przemyskiego, rada Powiatu Bieszczadzkiego i rada Gminy Bircza wnioskują Fo zmianę zapisów dotyczących ochrony ścisłej, która według definicji polskiego prawa jest równoznaczna z wyłączeniem ogromnych obszarów terytorium Rzeczpospolitej z działalności człowieka. Takie założenie ma daleko idące konsekwencje społeczno–ekonomiczne, ponieważ pozostawienie minimum 10% powierzchni kraju bez możliwości ingerencji człowieka, w nieodwracalny sposób wpłynie na jakość życia i byt naszych mieszkańców, którzy zostaną pod pretekstem ochrony przyrody w sposób pośredni „wyrugowani” z tych terenów. Nauka i praktyka wskazują, że zrównoważona gospodarka leśna umożliwia szybsze reagowanie na zagrożenia wynikające z tzw. efektu cieplarnianego. Pozwala na likwidowanie i łagodzenie wpływu tego efektu, przez dbanie o stan zdrowotny lasów, co skutkuje efektywniejszym wiązaniem CO2. Możemy przeczytać w petycji:
„wnosimy:

-o zmianę kontrowersyjnego zapisu dotyczącego objęcia ochroną ścisłą 10% powierzchni lądowej, powierzchni starodrzewów i lasów pierwotnych.

Wnioskujemy o wykreślenie tych zapisów i wprowadzenie pojęcia ochrony zrównoważonej w przedstawionym zakresie terytorialnym gwarantującej prowadzenie działalności człowieka, w tym pozostawienia gruntów rolnych i leśnych w celu ich gospodarczego wykorzystania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, modelu sprawdzonego, wypracowanego przez pokolenia Polaków naszych Leśników i Rolników.”
Petycje zostały przegłosowane jednogłośnie przez Radę Powiatu Bieszczadzkiego, Radę Powiatu Przemyskiego, Radę Gminy Bircza.
Po krótkiej przerwie, w drugiej części obrad Wojciech Bobowski Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego przedstawił kolejny temat obrad, jakim było „Usunięcie napisu Bircza 1945 – 1946, z tablicy pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie w 2017 r. W swoim wystąpieniu przypominał o apelach i protestach jakie wówczas miały miejsce w całej Polsce. Niestety nie spowodowały, że nazwa Bircza 1945-1946 powróciła na tablicę. Przypomniał o krzywdzących opiniach jakie wówczas się posypały jakoby Birczy bronili czekiści a sama nazwa „Bircza 1945-1946” miałaby propagować system komunistyczny. Odczytał także stanowisko podpisane przez Wiceprezesa IPNu odnośnie planowanego ówcześnie w Elblągu ronda im „Obrońców Birczy”, w którym bez cienia wątpliwości przeczytać możemy, że nazwa ta nie propaguje żadnego systemu totalitarnego i nie stoi w sprzeczności z ustawą IPN o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Następnie głos zabrał Grzegorz Gągola Wójt Gminy Bircza, który apelował do zebranych by poparli petycję do Mariusza Błaszczaka szefa MON w tej sprawie. Tym samym otworzono dyskusję, głos w tej sprawie zabrali społecznicy Agata Lalik, Mariusz Drel, Andrzej Wrotniak i Stanisław Szarzyński. Efektem dyskusji została wypracowana petycja, która jest swoistym apelem do Ministra Obrony Narodowej o przywrócenie nazwy na pamiątkowej tablicy. W petycji przeczytać m.in. możemy (…)Podkreślamy, iż na przestrzeni lat Gmina Bircza i jej mieszkańcy byli wielokrotnie tragicznie doświadczani przez historię. Miejscowość Bircza w latach 1945 – 1946 trzykrotnie obroniła się przed bandami UPA. Natomiast w roku 1939 na Wzgórzu Chomińskie stoczyła jedną z największych bitew kampanii wrześniowej pomiędzy 24 Dywizją Piechoty a niemiecką 2 Dywizją Strzelców Górskich, również tego samego dnia w miejscowości Borownica rozbito 17 Pułk Piechoty i bohaterską śmierć poniósł dowódca płk Beniamin Kotarba. Następne lata również były dla Birczy tragiczne. W latach 1941 – 1943 na okolicznych wzgórzach wymordowano około tysiąc Żydów. Koniec wojny nie przyniósł mieszkańcom Birczy spokoju, gdyż właśnie wtedy rozpoczął się najcięższy okres walki z bandami UPA. W wyniku tragicznych wydarzeń z kwietnia 1945 roku wymordowano 67 mieszkańców Gminy Bircza
w miejscowości Borownica. Mieszkańcy Birczy zostali dzielnie obronieni przez żołnierzy, milicjantów – w wielu przypadkach byłych żołnierzy AK oraz przedstawicieli pomocniczych organizacji.
Przez wiele lat mieszkańcy Gminy Bircza oczekiwali upamiętnienia walczących
w obronie Birczy z OUN – UPA w latach 1945 – 1946. Ku wielkiej radości lokalnej społeczności napis „Bircza 1945 – 1946” został umieszczony na tablicy pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Jednakże przed uroczystym odsłonięciem tablicy 11 listopada 2017 r. napis został niespodziewanie i potajemnie usunięty. (…) Uważamy, że duma i honor mieszkańców Gminy Bircza w obecnej sytuacji zostały w sposób karygodny naruszone, a usunięcie napisu „Bircza 1945-1946” z tablicy pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, jest szczególnie upokarzające, zarówno dla walczących o Birczę, jak również dla obecnych mieszkańców. Mimo wielu ciężkich doświadczeń mieszkańcy Gminy Bircza to ludzie twardzi
i honorowi, a przed wszystkim dumni ze swojej przeszłości, dumni ze swojej miejscowości i ze swoich przodków.”
Petycja do Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej została jednogłośnie podjęta przez Radę Powiatu Bieszczadzkiego, Radę Powiatu Przemyskiego i Radę Gminy Bircza.

Oprac.: M. Dachnowicz

Fot.: M. Dachnowicz, Gmina Bircza

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30