Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Single

REGULAMIN IV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „CUDA NATURY POGÓRZA PRZEMYSKIEGO”

 

Organizatorem Konkursu jest Powiat Przemyski przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

I. Cele konkursu fotograficznego pt.: „Cuda Natury Pogórza Przemyskiego”

 

 1. Ukazanie fascynującego piękna, kryjącego się w niezliczonych zakątkach Pogórza Przemyskiego, jego niezwykłych miejsc, pomników przyrody, osobliwości flory i fauny.
 2. Wzbudzenie chęci poznawania przyrody w terenie, rozbudzanie pasji badawczej.
 3. Prezentacja Pogórza Przemyskiego – dokumentacyjno-artystyczna.

 

II. Założenia:

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla fotografów – amatorów w wieku do lat 26 i jest wolny od wszelkich opłat. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.
 2. Tematyka nadesłanych prac obejmować może jedynie obszar Pogórza Przemyskiego, wszystkie nadesłane prace powinny być związane z tematyką konkursu i wykonane nie wcześniej niż w 2008 r.
 3. Zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu, mogą być wcześniej publikowane i brać udział w innych konkursach.
 4. Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 5 fotografii.
 5. Na konkurs należy przesłać zdjęcia czarno-białe, lub kolorowe w formacie minimalnym 15 x 21 cm, lub w formie cyfrowej w formacie JPG bądź GIF, TIF w rozdzielczości minimalnej 2048 x 1536 pixeli. Zdjęcia powinny być w formie jednorodnej nie mogą stanowić syntezy dwóch lub większej ilości fotografii (tzw. collage).
 6. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą tytuł i miejsce wykonania fotografii. W przypadku fotografii dostarczonych na nośniku cyfrowym – fotografie należy ponumerować zgodnie z numeracją na karcie zgłoszenia. Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i telefon autora (w przypadku osób niepełnoletnich dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych), tytuły i opisy prac, (co przedstawiają) oraz miejsce i czas ich wykonania.
 7. Prace należy złożyć do dnia 25 września 2009 r. w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu (II piętro pok. 85) lub przesłać pocztą w usztywnionych kopertach na adres: Starostwo Powiatowe w Przemyślu Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek Wydział PEK „Konkurs Fotograficzny”.
  Za zniszczenie lub zgubienie przesyłek nadesłanych pocztą lub za pośrednictwem innego przewoźnika organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.
 8. Odbitki zdjęć nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 9. Autorzy fotografii w razie potrzeby wykonania powiększeń, poproszeni zostaną o udostępnienie oryginału nośnika, z którego wykonana została odbitka.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
 11. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
  1. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej.
  2. przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z póź. zm.).
 12. Fotografie bez metryczki i karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
 13. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Starostwa Powiatowego w Przemyślu.
 14. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu.

 

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16.10.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród.
 2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
  I nagroda – Aparat fotograficzny cyfrowy
  II nagroda – Cyfrowa ramka na zdjęcia
  III nagroda – Odtwarzacz DVD
  Komisja konkursowa przewiduje możliwość przyznania wyróżnień uhonorowanych dodatkowymi nagrodami.
 3. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie nagrodę odbiera ta osoba w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przemyślu – www.powiat.przemysl.pl
 6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury.
 7. Wysłane zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków konkursu określonego w niniejszym regulaminie.
 8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

Pobierz kartę zgłoszeniową – www.powiat.przemysl.pl/filemanager/File/karta.doc

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30