Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

Tarcza antykryzysowa COVID-19

Tarcza antykryzysowa COVID-19 – DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy w Przemyślu  ogłasza w okresie od dnia 22.04.2020 r. do 5.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY UBIEGANIU SIĘ O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorca powinien złożyć:

 • Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz z załącznikami:
 • Załącznik nr 1 do Wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne w powodu COVID-19.
 • Załącznik nr 2 do Wniosku – Umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz z wypełnionym Oświadczeniem o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane oraz podpisaną Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
 • Załącznik nr 3 do Wniosku  – Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń.

Załącznik nr 3 zawiera 3 kalkulatory:

 1. Kalkulator spadku obrotów,
 2. Kalkulator dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek dotyczący umów o pracę,
 3. Kalkulator dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek dotyczący umów innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia.

Uwaga! :

 • Należy wpisywać numer PESEL pracowników;
 • w kolumnie „Czy wiek pracownika nie przekracza 30 lat?” wartość 0- dla osób o wieku do 30 lat a wartość 1 – dla osób o wieku 30 lat i więcej;
 • zapis w kolumnie „Czy pracownik jest objęty zwolnieniem ze składek ZUS?” powinien być spójny ze złożonym we wniosku zamiarem ubiegania się o wymienione zwolnienie.

Aby uzyskać dofinansowanie należy prawidłowo wypełnione i podpisane wszystkie dokumenty tj. wniosek, dwa egzemplarze umowy oraz wszystkie wymagane załączniki złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu:

 

 1. elektronicznie, poprzez portal praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
 2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu,

 1. Katedralna 5,  37-700 Przemyśl

lub

 1. do przygotowanej w tym celu urny ustawionej na parterze budynku (w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00; dokumenty pozostawiane są bez możliwości potwierdzenia).

 

Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Tarcza Antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

 • 16 678 33 68
 • 16 678 28 34
 • 16 676 00 85

 

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 ustawy COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.Powyższe oznacza, że przedsiębiorca może się ubiegać o inne formy wsparcia przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1478 z późn. zm.) i je otrzymać w części, w której nie pokrywa się ono z ww. dofinansowaniem.

W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca nie może otrzymać np.:

 1. refundacji, której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy,
 2. refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,
 3. pokrycia kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 ustawy,
 4. refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c ustawy,
 5. pokrycia kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d ustawy,
 6. refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7 ustawy.

Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art. 15zzb. W  sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Ustawa COVID-19 umożliwia łączenie formy wsparcia, o której mowa w art. 15zzd (pożyczka) z formą wskazaną w art. 15zzb. Pożyczka (art. 15zzd) docelowo może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Dofinansowanie w art. 15zzb jest wsparciem z przeznaczeniem na części kosztów wynagrodzeń pracowników. Zatem o ile pożyczka, nie została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników, te dwa instrumenty nie wykluczają się.

Dopuszczalne jest skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników w ramach instrumentu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  (udzielanego przez Wojewódzki Urząd Pracy) i w ramach art. 15zzb ,ale jedynie pod warunkiem, że nie będzie ono dotyczyło tych samych pracowników. Jeśli przedsiębiorca skorzysta z  instrumentu w ramach art. 15zzb, nie może skorzystać z instrumentu finansowanego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na tego samego pracownika.

Do pobrania:

15zzb_zasady_v4_17.04.2020.pdf (pdf, 290 KB)

15zzb_umowa_z_zalacznikami i formularzem_v4_17.04.2020.pdf (pdf, 376 KB)

15zzb_kalkulator_v.3.5.xlsx (xlsx, 99 KB)

 

 

Tarcza antykryzysowa COVID-19 – DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

Dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy w Przemyślu  ogłasza w okresie od dnia 22.04.2020 r. do 5.05.2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanych na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30%–może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50%–może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80%–może być przyznane w wysokości 90%kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY UBIEGANIU SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników należy składać w Urzędzie Pracy terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorca powinien złożyć:

 • Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz z załącznikami:
 • Załącznik nr 1 do Wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne w powodu COVID-19.
 • Umowę o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz podpisaną Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Aby uzyskać dofinansowanie należy prawidłowo wypełnione i podpisane wszystkie dokumenty tj. wniosek, dwa egzemplarze umowy oraz wszystkie wymagane załączniki złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu:

 

 1. elektronicznie, poprzez portal praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
 2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu,

 1. Katedralna 5,  37-700 Przemyśl

lub

 1. do przygotowanej w tym celu urny ustawionej na parterze budynku (w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00; dokumenty pozostawiane są bez możliwości potwierdzenia).

 

Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Tarcza Antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

 • 16 678 33 68
 • 16 678 28 34
 • 16 676 00 85

 

Do pobrania:

15zzc_zasady_samozatrudnieni_v5_17.04.2020.pdf (pdf, 340 KB)

15zzc_umowa_samozatrudnieni_z_zalacznikami_v5_17.04.2020.pdf (pdf, 439 KB)

 

 

Tarcza antykryzysowa COVID-19 – DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy w Przemyślu  ogłasza w okresie od dnia 22.04.2020 r. do 5.05.2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznawanych na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r.

W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:

 • co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

 

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY UBIEGANIU SIĘ O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

 

Aby uzyskać dofinansowanie organizacja pozarządowa lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powinien złożyć:

 • Wniosek organizacji pozarządowej o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • Załącznik nr 1 do Wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne w powodu COVID-19 (wypełnia się w zakresie, w jakim ma odpowiednie zastosowanie do organizacji pozarządowych);
 • Załącznik nr 2 do Wniosku – Umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz z wypełnionym i podpisanym Oświadczeniem organizacji pozarządowej o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników
 • Załącznik nr 3 do Wniosku – Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń

UWAGA !!!!! Załącznik nr 3 zawiera 2 kalkulatory:

 1. Kalkulator przychodów,
 2. Kalkulator dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne. Uwaga! :
 • Należy wpisywać numer PESEL pracowników,
 • w kolumnie „Czy wiek pracownika nie przekracza 30 lat?” wartość 0- dla osób o wieku do 30 lat a wartość 1 – dla osób o wieku 30 lat i więcej;
 • zapis w kolumnie „Czy pracownik jest objęty zwolnieniem ze składek ZUS?” powinien być spójny ze złożonym we wniosku zamiarem ubiegania się o wymienione zwolnienie.

Aby uzyskać dofinansowanie należy prawidłowo wypełnione i podpisane wszystkie dokumenty tj. wniosek, dwa egzemplarze umowy oraz wszystkie wymagane załączniki złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

 

 1. elektronicznie, poprzez portal praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
 2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu,

 1. Katedralna 5,  37-700 Przemyśl

lub

 1. do przygotowanej w tym celu urny ustawionej na parterze budynku (w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00; dokumenty pozostawiane są bez możliwości potwierdzenia).

 

Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Tarcza Antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

 • 16 678 33 68
 • 16 678 28 34
 • 16 676 00 85

Do pobrania:

15zze_zasady_organizacje_pozarzadowe_v4.pdf (pdf, 305 KB)

15zze_umowa_z_zalacznikami_organizacje_pozarzadowe_v4.pdf (pdf, 495 KB)

15zze_kalkulator_organizacje_pozarzadowe_v.1.0.xlsx (xlsx, 99 KB)

 

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30