Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl

tel. /016/ 678-50-54

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
obsługa wydziału znajduje się w pokojach nr /52, 53, 54/

Naczelnik Wydziału – Marcin Urban
pokój nr 56 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 356)

Wydział Ochron Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa realizuje zadania:

 

 1. W zakresie ochrony środowiska:

 

 1. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia, wymiany, podziału gruntów;
 2. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zwierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 3. wydawanie pozwoleń na:
 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • emitowanie hałasu do środowiska,
 • emitowanie pól elektromagnetycznych;
 1. przyjmowanie zgłoszeń dla instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
 2. nakładanie obowiązku – w drodze decyzji – sporządzenia przeglądu ekologicznego dla instalacji mających negatywny wpływ na środowisko;
 3. realizacja zadań określonych przez Zarząd Powiatu wynikających z polityki ekologicznej państwa;
 4. realizacja zadań związanych z historycznymi zanieczyszczeniami ziemi;
 5. przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska; 
 6. udostępnianie informacji o środowisku.
 1. W zakresie ochrony przyrody:

 

 1. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy;
 2. prowadzenie rejestru zwierząt gatunków wymienionych w Załącznikach A i B rozporządzeniaRady (WE)nr 338/99 w sprawie ochrony gatunków dzikiej flory i fauny(wpis do rejestru i wykreślenie z rejestru).

 

 1. W zakresie prawa łowieckiego:
 1. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców;
 2. wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierząt łownych osieroconych lub rannych na okres do 6 miesięcy;
 3. wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;
 4. wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich;
 5. naliczanie czynszu dzierżawnego;
 6. przyjmowanie oświadczeń o zakazie polowania.
 1. W zakresie gospodarki leśnej:
 1. kontrolowanie wykonywania zadań wynikających z uproszczonych planów urządzenia lasu;
 2. wydawanie na podstawie inwentaryzacji stanu lasu decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej;
 3. wydawanie decyzji nakazowych w przypadkach nie wykonywania zadań związanych z ochroną lasu;
 4. cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 5. ocena udatności upraw leśnych.
 1. W zakresie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej:

 

 1. prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntuz upraw rolnych;
 2. kontrole prowadzenia upraw leśnych

 

 1. W zakresie ustawy o odpadach:

 

 1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
 2. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania nimi;
 3. wydawanie zezwoleń na odzysk i unieszkodliwienie odpadów;
 4. prowadzenie rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
 5. udzielanie i rozliczanie dotacji celowej z budżetu Powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

 

 1. W zakresie prawa wodnego:
 1. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych;
 2. wygaszanie trwałego zarządu w odniesieniu do gruntów stanowiących wody płynące;
 3. stwierdzenie przejścia gruntów do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
 1. W zakresie rybactwa śródlądowego:
 1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 2. rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
 3. wykonywanie zadań związanych z powołaniem Społecznej Straży Rybackiej.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30