Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Zapraszamy na POWITANIE LATA 2024

Page

Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich

ul. Plac Dominikański 3
37-700 PrzemyślKancelaria Starosty – pokój nr 45 (I p.) tel. /16/ 678 24 24
Kancelaria Ogólna – pokój nr 60(I p.) tel. /16/ 678 50 54 w.160

godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

Naczelnik Wydziału – dr Małgorzata Chomycz-Śmigielska
pokój nr 42 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 142)

Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich zajmuje się organizowaniem pracy starostwa oraz nadzorem nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Wykonuje następujące zadania:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego oraz projektów uchwał Rady Powiatu
  w sprawie zmian w Statucie Powiatu.
 2. Organizowanie obsługi interesantów i obiegu dokumentów.
 3. Prowadzenie akt i spraw osobowych   pracowników  starostwa ,  dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownika Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wydawanie legitymacji służbowych, prowadzenie stosownych rejestrów.
 5. Prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących naboru, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent  i emerytur, nagród jubileuszowych oraz odznaczeń dla pracowników.
 6. Utrzymywanie w stałej aktualności zakresów czynności  kadry kierowniczej starostwa.
 7. Kontrola dyscypliny pracy.
 8. Koordynowanie  szkoleń oraz nadzór i kontrola nad doskonaleniem zawodowym pracowników starostwa oraz  dokonywanie analiz w tym zakresie.
 9. Prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w starostwie
 10. Organizacja kontroli i przeprowadzanie kontroli oraz instruktażu.
 11. Prowadzenie obsługi sekretariatów starosty i wicestarosty,
 12. Prowadzenie kancelarii ogólnej starostwa i punktu obsługi klienta.
 13. W miarę potrzeb z udziałem przedstawicieli innych wydziałów, organizowanie kontroli wewnętrznej w zakresie funkcjonowania starostwa.
 14. Sprawowanie nadzoru nad realizacją planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz sporządzanie informacji w tym zakresie.
 15. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą w starostwie.
 16. Zapewnienie należytej organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz listów obywateli, w tym: prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.
 17. Kontrolowanie trybu i sposobu rozpatrywania skarg i wniosków oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji w tym zakresie.
 18. Realizacja zadań dotyczących repatriacji.
 19. Realizacja zadań dot. kombatantów i osób represjonowanych oraz współdziałanie
  w tym zakresie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami.
 20. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną starostwa.
 21. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem stroną BIP i pocztą elektroniczną urzędu, nadzór nad poprawnością spersonalizowanych formularzy na platformie e-PUAP oraz jej administracja, potwierdzanie, przedłużanie i unieważnianie profilu zaufanego..
 22. Administrowanie systemem czasu pracy.
 23. Administrowanie EZD.
 24. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu komputerowego urzędu.
 25. Analizowanie stanu i przygotowanie wniosków w sprawie wyposażenia urzędu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
 26. Prowadzenie spraw z zakresu obsługi elektronicznej komunikacji z Głównym Urzędem Statystycznym.
 27. Prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie obsługi oprogramowania.
 28. Realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji określonej w ustawie
  o ochronie danych osobowych.
 29. Odpowiedzialność za archiwizowanie i przechowywanie danych informatycznych wytworzonych w Urzędzie.
 30. Koordynacja działań z zakresu informatyki w skali całego urzędu.
 31. Przygotowanie od strony technicznej obrad sesji i komisji Rady Powiatu oraz zebrań
  i spotkań organizowanych w urzędzie przez komórki organizacyjne.
 32. Przekazywanie właściwym organom oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane do ich złożenia.
 33. Przekazywanie służbom statystyki publicznej zgromadzonych danych administracyjnych w zakresie, formie i terminach określonych każdorazowo
  w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
 34. Prowadzenie centralnych rejestrów: umów, upoważnień, pełnomocnictw, zarządzeń starosty.
 35. Udzielanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa oraz współdziałanie w tym zakresie z Powiatowym Inspektorem Sanitarno – Epidemiologicznym w Przemyślu.
 36. Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń oraz określony w ustawie Prawo
  o stowarzyszeniach nadzór nad ich działalnością na terenie Powiatu Przemyskiego.
 37. Prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 38. Opracowywanie propozycji zadań inwestycyjnych i remontowych dotyczących starostwa, w tym zakupów inwestycyjnych.
 39. Opracowywanie propozycji planu wydatków rzeczowych.
 40. Weryfikowanie pod względem merytorycznym dokumentów zakupu usług, sprzętu i materiałów na potrzeby starostwa.
 41. Administrowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu w zakresie:
 42. zabezpieczenie nieruchomości w tym opracowanie instrukcji postępowania
  w przypadku pożaru i innych awarii w starostwie;
 43. zawieranie umów na dostawę mediów, odprowadzania ścieków, odbiór śmieci w starostwie;
 44. zapewnienie utrzymania czystości wewnątrz nieruchomości oraz na zewnątrz w tym utrzymanie zieleni w starostwie;
 45. prowadzenie zadań inwestycyjnych, prac konserwatorskich, remontów
  i modernizacji w starostwie oraz zadań ustalonych przez Zarząd Powiatu.
 46. okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji
  i przewodów w starostwie.
 47. Wystawianie faktur i refakturowanie usług najemcom w zakresie mienia powiatu
  i mienia skarbu państwa.
 48. Dokonywanie inwentaryzacji mienia.
 49. Gospodarowanie pieczęciami, pieczątkami i tablicami urzędowymi.
 50. Realizacja zadań w zakresie administracji budynkami i lokalami w starostwie.
 51. Zabezpieczenie mienia i ochrony p/poż. obiektów przy Pl. Dominikański i ul. Waygarta 1, w Przemyślu.
 52. Organizacja ochrony starostwa.
 53. Utrzymania łączności oraz obsługi poligraficznej.
 54. Dokonywanie prenumeraty prasy i innych wydawnictw, ewidencja księgozbioru.
 55. Prowadzenie archiwum zakładowego, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 56. Ewidencja majątku ruchomego i nieruchomego.
 57. Zaopatrywanie pracowników urzędu w sprzęt i materiały biurowe.
 58. Nadzór nad działalnością Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu w zakresie ustalonym przez Zarząd Powiatu.
 59. Opracowanie, realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu, po konsultacji z właściwie terytorialnie gminami.
 60. Inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, prowadzonych na terenie powiatu.
 61. Pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia.
 62. Podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.
 63. Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa we współpracy z samorządem województwa.
 64. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w ramach dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym.
 65. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi u ludzi.
 66. Przekazywanie niezbędnych informacji na żądanie wojewody, do sporządzania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 67. Przygotowywanie wspólnie z samorządem aptekarskim i gminami harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.
 68. Obsługa komisji wyborczej przy wyborach do samorządu powiatowego.
 69. Prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych.
 70. Wykonywanie zadań związanych z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.
 71. Opracowanie i aktualizacja Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dotyczących budynku starostwa przy Pl. Dominikański 3.
 72. Transport zwłok z miejsc publicznych oraz wyznaczenie lekarza „koronera” na teren powiatu.
 73. Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 74. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku przy Pl. Dominikański 3.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30