Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Wykaz podmiotów

Organizacje pożytku publicznego

 

Nazwa podmiotu

Adres siedziby

Cele

Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw „Pomóżmy Sobie” w Buszkowicach

KRS: 0000260306

Buszkowice 138, 37- 710 Żurawica

Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, działania na rzecz ochrony zdrowia, środowiska oraz rozwój kultury fizycznej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”

KRS: 0000070353

Trójczyce 40, 37-717 Kaszyce

 Działalność na rzecz Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”, upowszechnianie kultury ludowej.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich,,Szansa”

KRS: 0000286085

Ul. Ojca Św. Jana Pawła II 10

37-740 Bircza

Pomoc dzieciom i młodzieży , zamieszkującym tereny wiejskie.

Stowarzyszenia społeczne

 

Nazwa podmiotu Adres siedziby Cele
Stowarzyszenie Polski Dom Katolicki w Żurawicy 37-710 Żurawica 108 Formowanie postaw katolickich członków stowarzyszenia, kształtowanie postawy moralnej.
Społeczne Ognisko Kulturalne „Śliwniczanka” w Śliwnicy Śliwnica 193, 37-750 Dubiecko Wszechstronny rozwój dziecka.
Stowarzyszenie Kupców przy Centrum Handlowym „Granica” w Medyce Medyka 405 a, 37-732 Medyka Rozwój handlu międzynarodowego, reprezentacja i ochrona praw jej członków.
Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe Gminy Żurawica 37-710 Żurawica Przeciwdziałanie zawłaszczaniu majątku państwowego.
Klub Abstynenta „Odnowa” w Medyce 37-732 Medyka Pomoc w utrwalaniu postawy abstynenckiej.
Klub Abstynenta „Feniks” w Bolestraszycach Bolestraszyce 256a, 37-710 Żurawica Pomoc w utrwalaniu postawy abstynenckiej.
Klub Abstynenta „Promyk” w Medyce Zakład Karny, 37-732 Medyka Pomoc w utrwalaniu postawy abstynenckiej.
Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Medyce Medyka 66, 37-732 Medyka Przeciwdziałanie zawłaszczaniu majątku państwowego, gminnego, spółdzielczego.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Drohojowa Drohojów 69, 37-716 Orły Pozyskiwanie środków na rzecz rozwoju wsi.
Podkarpackie Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „San” w Korytnikach Korytniki, 37-741 Krasiczyn Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych.
Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Pomiędzy Gminą Dubiecko a Merostwem Azay-Le-Rideau we Francji ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko Popieranie wymiany i współpracy szkolnej, popularyzacja koncepcji jedności europejskiej, wymiana doświadczeń między gminami.
Związek Pszczelarzy „Barć” w Prałkowcach Prałkowce 115, 37-700 Przemyśl Wszechstronna działalność w zakresie pszczelarstwa.
Stowarzyszenie Doradczo-Edukacyjne „Nad Sanem” w Korytnikach Korytniki 10/5 ODR, 37-741 Krasiczyn Rozwój polskiego systemu doradztwa.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce” Trojczyce 40, 37-717 Kaszyce Działalność na rzecz Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”, upowszechnianie kultury ludowej.
OSP w Bachórcu 37-752 Bachórzec Zapobieganie pożarom, branie udziału w akcjach ratowniczych.
Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Żurawica Urząd Gminy, 37-710 Żurawica Reprezentowanie i obrona wspólnych interesów sołtysów, podejmowanie działań na rzec ponoszenia kwalifikacji oraz sprawności kulturalno-społecznej samorządowej służby sołtysów.
Towarzystwo Kultury Ludowej „Tradycja” w Wyszatycach Wiejski Dom Kultury w Wyszatycach, 37-710 Żurawica Kultywowanie polskich tradycji ludowych poprzez kulturę taneczną, wokalną, muzyczną.
Stowarzyszenie „W Dolinie Sanu” w Babicach Babice, 37-755 Krzywcza Rozwój gospodarczo ? kulturalny, społeczny mieszkańców. Wspieranie lokalnej społeczności w rozwiązywaniu problemów, współpraca transgraniczna z Ukrainą.
Ochotnicza Straż Pożarna w Drohobyczce 37-753 Drohobyczka Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom.
Przemyskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Przemyślu Wapowc 82, 37-700 Przemyśl Prowadzenie działalności w kierunku rozwoju edukacji i twórczej aktywności.
Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” w Nienadowej Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nienadowej Nienadowa, 37-750 Dubiecko Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom, prowadzenie akcji ratowniczych.
Stowarzyszenie Transgraniczny Mikroregion „Dolina Wiaru” w Lipie Szkoła Podstawowa w Lipie, 37-751 Żohatyń Rozwój obszarów wchodzących w skład mikroregionu po stronie polsko-ukraińskiej. Rozwój turystyki oraz edukacji mikroregionu.
Ochotnicza Straż Pożarna we Fredropolu Fredropol 40, 37-734 Fredropol Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom, prowadzenie akcji ratowniczych, informowanie ludności o ewent. zagrożeniach.
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki „Nie Tylko Dla Siebie” Torki 6a, 37-723 Medyka Działanie na rzecz wspólnoty samorządowej wsi Torki i okolic, wspieranie działalności gospodarczej i kulturowej.
Ochotnicza Straż Pożarna w Pikulicach Pikulice 22, 37-733 Pikulice Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom.
Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechowcach 37-712 Orzechowce Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej ul. Krasickiego 3, 37-750 Dubiecko Propagowanie wiedzy o historii, tradycji i obyczajach narodowych Ziemi Dubieckiej, opieka nad obiektami historycznymi.
Ochotnicza Straż Pożarna w Borownicy Borownica, 37-740 Bircza Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stubno Stubno 69a, 37-723 Stubno Rozwój gospodarczy i kulturalny Gminy Stubno, poprawa życia mieszkańców.
Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze „Bircza” Gminny Osrodek Kultury, Bircza 1, 37-740 Bircza Pomoc ubogim i chorym dzieciom, rodzinom osamotnionym, wielodzietnym i patologicznym.
Ochotnicza Straż Pożarna w Reczpolu Reczpol, 37-755 Krzywcza Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom, prowadzenie akcji ratowniczych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Sufczynie Sufczyna, 37-740 Bircza Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom, prowadzenie akcji ratowniczych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Żohatynie 37-751 Żohatyn Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom, prowadzenie akcji ratowniczych.
Stowarzyszenie Kobiet Wsi Ostrów Dom Ludowy w Ostrowie, 37-700 Przemyśl Wspieranie demokracji, wspieranie rozwoju gospodarczego i kulturalnego wsi.
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Ostrów 171, 37-700 Przemyśl Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom, prowadzenie akcji ratowniczych.
Stowarzyszenie Integracja-Siedliska w Siedliskach Siedliska 114, 37-705 Przemyśl 7 Upowszechnianie i organizowanie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Ochotnicza Straż Pożarna w Huwnikach Huwniki, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom, prowadzenie akcji ratowniczych, informowanie ludności o ewent. zagrożeniach.
Ochotnicza Straż Pożarna w Wapowcach Wapowce 5a, 37-705 Przemyśl Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom, prowadzenie akcji ratowniczych, informowanie ludności o ewent. zagrożeniach.
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Krzywickiej w Krzywczy 37-755 Krzywcza 36 Działania sprzyjające rozwojowi, promocji, ochrony środowiska Gminy Krzywcza.
Ochotnicza Straż Pożarna w Średniej Średnia, 37-755 Krzywcza Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom, prowadzenie akcji ratowniczych, informowanie ludności o ewent. Zagrożeniach.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bircza Urząd Gminy, 37-740 Bircza Tworzenie klimatu dla rozwoju gospodarczego, społecznego, oświatowego, kulturalnego, sportowego Gminy Bircza.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Żurawica w Żurawicy ul. Jana Pawła II-go 1, 37-710 Żurawica Tworzenie klimatu dla rozwoju finansowo-gospodarczego, oświatowo-kulturalnego i sportu w miejscowości i gminie Żurawica.
Stowarzyszenie Miłośników Astronomii „Orion” w Kalwarii Pacławskiej Nehrybka 168, 37-733 Pikulice Działalność oświatowo-wychowawcza w dziedzinie nauk ścisłych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy, wybudowanie i wyposażenie obserwatorium astronomicznego, działalność naukowo-badawcza i techniczna, działalność na rzecz rehabilitacji inwalidów.
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Kuńkowce” w Kuńkowcach Kuńkowce 135, 37-700 Kuńkowce Prowadzenie szkolenia w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i upowszechnianie sportu masowego, rozwój obszarów wiejskich.
Stowarzyszenie Przyjaciół Orzechowiec w Orzechowcach Orzechowce 85, 37-71 Orzechowce Działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności orzechowiec oraz rozwój kulturalny, edukacyjny i sportowy tej miejscowości.
Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Wyszatycach Wyszatyce 154, 37-72 Wyszatyce Szerzenie i rozwój kultury w dziedzinie muzycznej i teatralnej, rozwijanie talentów artystycznych, oraz uświetnianie imprez artystycznych w gminie.
Stowarzyszenie Kulturalne „ORŁY” w Orłach Ul. Przemyska 2, 37-716 Orły Szerzenie i rozwój Kulturalny w dziedzinie muzycznej i teatralnej, rozwijanie talentów artystycznych oraz uświetnianie imprez artystycznych w gminie. Pomoc edukacyjna , finansowa i rzeczowa dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Pomagasz innym- pomagasz sobie” w Orłach Orły ul. Przemyska 2, 37-716 Orły Promowanie i upowszechnianie przedsiębiorczości, wspieranie integrowania środowisk lokalnych, wspieranie rozwoju gospodarczego i lokalnego.

 

Stowarzyszenia sportowe

 

LZS „Błyskawica” w Łuczycach

Łuczyce 31, 37-700 Przemyśl, tel. 6780001

Krzewienie kultury fizycznej wśród
dzieci, młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Ludowy Klub Sportowy „Bizon” w Medyce

37-723 Medyka (stadion), tel.6706510

 

Ludowy Klub Sportowy „Kosienince” w Kosienicach

Kosienice 66, 37-713 Maćkowice, tel.6722298

 

Ludowy Klub Sportowy „Wesoła” w Zadąbrowiu

Zadąbrowie 20, 37-716 Orły, tel.6712503

 

Ludowy Klub Sportowy „Wiar” w Krównikach

Krówniki 9, 37-700 Przemysl, tel.6780379

 

Ludowy Klub Sportowy „Fort” w Jaksmanicach

37-731 Siedliska

 

Ludowy Klub Sportowy „LKS Batycze” w Batyczach

37-713 Maćkowice, tel.501011815

 

Klub Sportowy „Pogórze” w Dubiecku

ul. Przemyska 2a, 37-750 Dubiecko,
tel.(016)6511258 lub 503110740

 

Birczański Klub Sportowy „Leśnik”

Bircza 198, 37-740 Bircza

 

Ludowy Klub Sportowy „Żurawianka” w Żurawicy

ul.Sportowa 2, 37-710 Żurawica, tel.6713330

 

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Torkach

37-732 Medyka

 

Ludowy Klub Sportowy”Rada” w Orzechowcach

37-712 Orzechowce

 

Ludowy Klub Sportowy „Tęcza”w Kosienicach

37-713 Maćkowice, tel.6722390
lub 693128748

 

Ludowy Klub Sportowy „Wiar” w Huwnikach

 

 

Ludowy Klub Sportowy „Motor” w Grochowcach

37-733 Pikulice, tel.502455758

 

Pariafialny Klub Sportowy „VNVM” w Babicach

Babice 54, 37-754 Babice, tel. 6711212

 

Klub Sportowy „Czarni”w Bolestraszycach

37-722 Wyszatyce, tel.6755308

 

Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Małkowicach

37-716 Orły, tel. 608488597

 

Ludowy Klub Sportowy „Jawor” w Nehrybce

Zespół Szkół w Nehrybce

Nehrybka 188a

37-733 Pikulice

 

Ludowy Klub Sportowy „Walawianka”
w Walawie

Walawa 8

 

Towarzystwo Sportowe Biało-Czerwoni Kaszyce w Kaszycach, Dom Ludowy w Kaszycach

Kaszyce 196

 

Klub Sportowy „Artmax” w Pikulicach

Dom Ludowy w Pikulicach

Pikulice 139

 

Ludowy Klub Sportowy w Ujkowicach

Szkoła Podstawowa w Ujkowicach

   

Klub Sportowy „Kolejarz” w Hurku

Hurko 121

37-705 Przemyśl

 

Ludowy Klub Sportowy „Darowice – Koniuszki”

W Darowicach, Świetlica Wiejska w Darowicach

Darowice 67

 

Ludowy Klub Sportowy „Korona” w Olszanach

Świetlica Wiejska

Olszany 11a

 

Klub Sportowy „Zryw” Buszkowoczki

Dom Ludowy w Buszkowiczkach

Buszkowiczki 38

37-710 Żurawica

 

Klub Sportowy „Tang Soo Do Wiar” w Huwnikach

Huwniki 148

37-734 Fredropol

 

Ludowy Klub Sportowy „Gwiazda Maćkowice”

Maćkowice 7

37-713 Maćkowice

 

Ludowy Klub Sportowy „Sarafis” w Duńkowiczkach

Dom Ludowy w Duńkowiczkach

   

Ludowy Klub Sportowy „Olszynka” w Olszynce

Dom Ludowy w Olszynce

   

Ludowy Klub Sportowy „Niziny” w Nizinach

Dom Ludowy

Niziny 202

37-716 Orły

 

Klub Sportowy „Fala” Bachórzec

OSP Bachórzec 160

37-750 Dubiecko

 

Klub Kolarstwa Górskiego „Karpatia” MTB Team w Nehrybce

Nehrybka 146

37-733 Przemyśl

 

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30