Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Zapraszamy na POWITANIE LATA 2024

Single

XXIV sesja Rady Powiatu Przemyskiego

Jest odpowiedź Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego na petycję Rady Powiatu Przemyskiego kierowaną do Mateusza Morawieckiego Premiera RP. Chodzi o pomoc finansową na naprawę zniszczeń po powodzi.

Po czerwcowych powodziach, zniszczeniu uległa znaczna część infrastruktury mostowo-drogowej szczególnie na terenie gmin Bircza i Dubiecko. Władze powiatu zwróciły się o wsparcie do szefa rządu Mateusza Morawieckiego.

– Rada Powiatu Przemyskiego zwraca się do Pana Premiera o podjęcie wszelkich działań mających na celu wsparcie finansowe przeznaczone na naprawę zniszczonej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bircza i Dubiecko. Wiemy, że wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie odbudować to, co zniszczył żywioł – m.in. można było przeczytać w petycji, podpisanej w dniu 30 czerwca br. przez Wojciecha Bobowskiego przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego.

W dniu 15 lipca br. do Starostwa Powiatowego w Przemyślu wpłynęło pismo od Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego, w którym czytamy, iż w odpowiedzi na apel Rady Powiatu Przemyskiego Wojewoda prosi o wskazanie jednego, najpilniejszego zadania, wobec którego konieczne jest podjęcie „natychmiastowego działania zmierzającego do jego odbudowy bądź remontu”. Wojewoda podkreśliła, iż sukcesywnie będzie występować z wnioskami o udzielenie wsparcia finansowego z rezerwy celowej budżetu państwa, choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Już 16 lipca br. w liście zwrotnym do Wojewody Podkarpackiego zostało wskazane zadanie wymagające najpilniejszej potrzeby – tj. odbudowanie zniszczonego mostu w m. Brzuska w ciągu drogi powiatowej nr 2079 R. Brzuska – Huta Brzuska, którego wartość została oszacowana na kwotę 1.200.000,00.

W dniu 20 lipca br. na zwołanej w tym przedmiocie XXIV sesji Rady Powiatu Przemyskiego IV kadencji 2018-2023, która z uwagi z zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 odbyła się w formie zdalnej Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2020 rok. Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom Wojciech Bobowski Przewodniczący Rady Powiatu przemyskiego. Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący Rady Powiatu oddał głos Markowi Kudle Wicestaroście Przemyskiemu, który przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Uzasadniając dlaczego ta inwestycja w Brzusce została uznana za priorytetową. Tłumacząc, że w wyniku ulewnych deszczy został zniszczony most w Brzusce, który stanowi bezpośredni dojazd do m. Brzuska i Huta Brzuska. Brak dojazdu natomiast dla mieszkańców tych miejscowości stanowi olbrzymie trudności w codziennym funkcjonowaniu. Wyjaśniał jakie straty powstały w wyniku opadów intensywnych deszczy. Mianowicie uszkodzone zostały przyczółki, zniszczona została drewniana część podpory, która spowodowała, że został zniszczony ustrój nośny mostu wraz z pokładem dolnym, górnym i poprzecznicami. Wicestarosta wyraził też zadowolenie, że na apel władz Powiatu Przemyskiego tak szybko zareagowała Wojewoda Podkarpacka.  Zmiana do uchwały budżetowej, o której mowa dotyczy planu wydatków w rozdziale 60078 usuwanie klęsk żywiołowych o kwotę 1.200.000,00 na zadanie „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzuska-Huta Brzuska w km 0+060” – wkład własny, zabezpieczenie ww. środków dotyczy działań związanych z usuwaniem skutków powodzi na terenie Powiatu Przemyskiego. Uzasadnienie do uchwały zaprezentowała Agnieszka Paryga Skarbnik Powiatu i Janusz Hołyszko Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Zbigniew Blecharczyk Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej przedstawił natomiast pozytywną opinię komisji do tej uchwały, uzasadniając konieczność podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków powodzi w m. Brzuska jako priorytetowych, jednocześnie widząc szansę na realizację tego zadania do końca bieżącego roku. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych z 19 osobowego składu Rady Powiatu. 14 radnych głosowało za, 5 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 Czerwcowe powodzie mocno dotknęły Powiat Przemyski. Z ustaleń Zarządu Dróg Powiatowych wynika, że straty w powiatowej infrastrukturze mostowej i drogowej to kwota ok. 15 mln zł. Zniszczenia w gminnej infrastrukturze drogowej w Dubiecku to ok. 3 mln zł, a w gm. Bircza 8,5 mln zł. Na 815 tys. zł oszacowano straty w gm. Fredropol, 750 tys. zł w gm. Krzywcza, 514 tys. zł w gm. Żurawica, a 1 mln zł w gm. Przemyśl. W gminie Bircza woda zalała ok. 20 ha upraw rolnych, w gm. Dubiecko 300 ha, w gm. Krzywcza ok. 200 ha.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30