Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

XXV sesja Rady Powiatu Przemyskiego z Radą Gminy Bircza

W ostatnim dniu lipca w Birczy spotkały się Rada Powiatu i Rada Gminy Bircza na wspólnym posiedzeniu, by wraz z prelegentami i zaproszonymi gośćmi dyskutować nad rozwiązaniami mającymi zapobiegać w przyszłości powodziom, jakie miały miejsce na terenie powiatu przemyskiego końcem czerwca tego roku.

Obydwa organy jednogłośnie podjęły petycję kierowaną do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP, w której apelują o pomoc w realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla mieszkańców gmin Powiatu Przemyskiego, mających na celu zapobieżenie na przyszłość tak tragicznym skutkom powodzi jakie dotknęły w ostatnim czasie mieszkańców powiatu, a w szczególności gminę Bircza, Dubiecko, Krzywcza i Fredropol.

Obrady odbywały się  w wyjątkowych warunkach – ścisłego reżimu sanitarnego. Każdy z uczestników miał mierzoną temperaturę, otrzymywał pakiet maseczek i rękawiczek zmienianych co godzinę, uczestnicy sesji siedzieli od siebie z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego. W sesji uczestniczyli wójtowie: Grzegorz Gągola – Wójt Gminy Bircza, Tadeusz Bobek – Wójt Gminy Krasiczyn, Beata Worotyłko reprezentująca Wójta Gminy Dubiecko, Ryszard Adamski – Wójt Gminy Stubno, Tomasz Szeleszczuk – Wójt Gminy Żurawica oraz inni zaproszeni goście, a wśród nich m.in.  Mieczysław Kasprzak Poseł na Sejm RP,  Marcin Fijołek z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego, Maciej Szeremeta Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ppłk Zbigniew Winiarski Z-ca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Izabela Zwolińska, Bogusław Krzanowski z Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Krośnie, Stanisław Rębisz z Nadleśnictwa Bircza oraz działaczka społeczna z Woli Korzenieckiej Agata Lalik.

Wspólnym obradom przewodniczył Wojciech Bobowski, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, którego kandydaturę jednogłośnie poparły obie rady. Wprowadził zebranych w porządek obrad jak i  w główny powód posiedzenia, dla którego zwołano sesję obu samorządów. Jako pierwszemu głos oddał Markowi Kudle – Wicestaroście Przemyskiemu, który udzielił informacji o sytuacji spowodowanej powodzią jaka nawiedziła gminy powiatu przemyskiego w czerwcu 2020 r.

W swoim przemówieniu Wicestarosta mówił o zakresie szkód oraz skutkach powodzi, o szybkim i sprawnym działaniu służb państwowych, samorządowych i ludzi dobrej woli. To oni tygodniami pomagali i nadal pomagają powrócić mieszkańcom do normalnych warunków funkcjonowania sprzed powodzi. Dziękował jednocześnie tym wszystkim służbom i przedstawicielom samorządów za wspólna szybką akcję i zaangażowanie. Szczególnie jednostkom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Wojskom Obrony Terytorialnej.

Pomimo, że jest miesiąc po powodzi, przed samorządami jest jeszcze bardzo wiele działań i prac szczególnie tych w infrastrukturze drogowo-mostowej mówił Wicestarosta. Pewne zadania już zostały podjęte, inne czekają na realizację. Słowa podziękowania skierował też za pomoc do Marszałka Województwa Podkarpackiego jak i Wojewody Podkarpackiego,  za szybką reakcję na petycję Powiatu Przemyskiego kierowaną na ręce Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. W podziękowaniach nie zapomniał o tych, którzy nie z obowiązku ale z potrzeby serca i wzajemnej solidarności włączyli się bezinteresownie w pomoc, w tym i finansową pomagając swoim sąsiadom, rodzinom, przyjaciołom. Wyraził też życzenia, owocnych obrad i pragnienie aby wspólne podjęte dziś działania doprowadziły w przyszłości do wypracowania takich mechanizmów, które będą strzec przed powodzią.

Następnie głos zabrała Małgorzata Chomycz-Śmigielska Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Przemyślu referując działania z przebiegu akcji ratowniczej podczas powodzi na terenie powiatu. O zniszczeniach w infrastrukturze na drogach powiatowych natomiast mówił Janusz Hołyszko Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu. Kolejnym punktem sesji były wystąpienia wójtów, najpierw tych z gmin, które najbardziej ucierpiały w powodzi. Jako pierwszy głos zabrał Grzegorz Gągola Wójt Gminy Bircza, który mówił o zniszczeniach; w gminie Bircza ucierpiało 180 rodzin, 28 domów wymaga generalnego remontu, 70 zostało poważnie zalanych, 6 domów natomiast poddawanych jest ekspertyzie czy w ogóle pomimo remontu nadawać się będą do zamieszkania. Mówił o szkodach w polu, infrastrukturze drogowej i zerwanym moście w Brzusce.
– Po miesiącu czasu, ciągle jesteśmy w trakcie usuwania skutków powodzi i z trwogą patrzymy jeśli tylko pojawiają się ciemne chmury nad gminą – mówił. Dziś czas na rozmawianie nie o tym co było, ale co możemy uczynić wzajemnie na przyszłość by mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Nie obyło się bez gorzkich słów pod adresem Wód Polskich, których nikt podczas sesji nie prezentował, a otrzymane z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisane przez Panią Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zostało z niesmakiem odebrane przez większość uczestników zgromadzenia.

W imieniu Wójta Gminy Dubiecko Jacka Grzegorzaka został odczytany przez Beatę Worotyłko list, z którego treści mogliśmy się dowiedzieć jakiego rzędu straty poniosła gmina w wyniku czerwcowej powodzi i tak: ucierpiało ok. 250 gospodarstw, w tym 200 budynków mieszkalnych, pozostałe to budynki użyteczności publicznej i przedsiębiorstw. Została zniszczona infrastruktura drogowa, wodociągowa i kanalizacyjna, kładki oraz mosty. Około 450 studni stanowiących ujęcia wody dla mieszkańców zostało zalanych lub podtopionych i utworzyło się kilkadziesiąt nowych osuwisk. Do tej pory są usuwane skutki żywiołu. Pozostali obecni na sali Wójtowie gmin lub ich przedstawiciele kolejno zabierali głos, w imieniu Wójta Gminy Fredropol wystąpił Ireneusz Solarczyk, następnie wystąpił Wójt gminy Żurawica Tomasz Szeleszczuk, następnie Tadeusz Bobek, Wójt Gminy Krasiczyn i Ryszard Adamski Wójt Gminy Stubno.

Tuż po nich st. bryg. mgr inż. Bogusław Szczurko Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu złożył informację o przebiegu akcji, tuż po nim przedstawił wraz z prezentacją multimedialną informację o osuwiskach powstałych na skutek powodzi Zbigniew Kaszycki Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. W wyniku czego zebrani dowiedzieć się mogli, iż Powiat Przemyski posiada najwięcej osuwisk w skali kraju, w wyniku czerwcowych powodzi uaktywniły się także i te nieczynne. Najwięcej jest zlokalizowanych na terenie gminy Dubiecko. Następnie Władysław Maciupa Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego odczytał pismo podpisane przez Małgorzatę Wajda Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W dalszej kolejności zabierali głos zaproszeni goście; w tym m.in. Mieczysław Kasprzak Poseł RP, Marcin Fijołek reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, który zebranym przekazał informację o tym, iż właśnie Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o przekazaniu 200 000,00 zł na zwalczanie skutków powodzi dla gminy Bircza. W dyskusji głos zabierali radni; Arkadiusz Mazur, który mówił o ważnej roli Powiatu Przemyskiego, który ma szansę pomóc gminom Bircza i Dubiecko uporać się ze skutkami powodzi, zwrócił też uwagę, że działania instytucji rządowej Wody Polskie, są ograniczone prawami unijnymi. Władysław Maciupa, z kolei zwrócił uwagę, na brak zainteresowania problemem Wód Polskich tj. usuwaniem skutków powodzi i zapobiegania im w przyszłości nazywając takie działanie niemoralnym zważywszy na uprawnienia jakie posiada. Zasugerował też jeżeli wbrew prawu unijnemu samorządy podejmują uchwały tworząc strefy wolne od LGBT to może warto zacząć podejmować uchwały związane z tworzeniem „stref wolnych od Natura 2000”.

Punktem zwieńczającym obrady obu samorządów było wypracowanie stanowiska przez Radę Powiatu Przemyskiego i Radę Gminy Bircza dotyczącego zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców powiatu przemyskiego.

Radni obu samorządów podjęli jednogłośnie petycję, kierowaną na ręce Pana Mateusza Morawieckiego, w której m.in. przeczytać możemy następujące zapisy: „Wnosimy o podjęcie działań mających na celu zapobieganie w przyszłości skutkom powodzi poprzez przyjęcie na szczeblu rządowym programu, który pozwoli na realizację zadań inwestycyjnych w dopływach rzeki San, polegał będzie na budowie zbiorników retencyjnych, wykonaniu budowli przeciwpowodziowych oraz na tworzeniu i zachowaniu systemów retencji wód (…)zwracamy się do Pana Premiera o podjęcie przez Organy Państwa w jak najszerszym zakresie działań mających na celu określenie ryzyka występowania powodzi na terenie Powiatu Przemyskiego (…)

PETYCJA

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30