Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

ELEKTRONICZNY WNIOSEK Z ZAKRESU WYDANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

ELEKTRONICZNY WNIOSEK Z ZAKRESU WYDANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

 

Sposób i miejsce składania dokumentów

 

Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia może zostać złożony w postaci elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

 

Najważniejsze informacje dotyczące składanego wniosku elektronicznego:

Proces wypełniania wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika „Złóż nowy wniosek”. Cały proces jest stworzony na zasadzie przyjaznego użytkownikowi kreatora. Pierwszymi krokami w kreatorze są: wybranie urzędu, do którego ma zostać wysłany wniosek i rodzaju sprawy, której będzie dotyczył. W kolejnym kroku należy zweryfikować poprawność danych osobowych, które zostaną zawarte we wniosku. Po weryfikacji danych następuje kilkuetapowe podawanie danych i dodawanie załączników, które są specyficzne dla wybranego rodzaju sprawy. W ostatnim kroku jest możliwe wyświetlenie podglądu wniosku i załączników, do niego dołączonych oraz podpisanie wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy i rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu.

 

Zalecane parametry dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca:

 

Zalecane parametry dla zdjęcia:
• Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie
• Przestrzeń barw: sRGB
• Głębia kolorów: 24 bity
• Rozdzielczość zdjęcia: 480×615 pikseli
• Rozmiar pliku nie większy niż 100KB.
• Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.

Zalecane parametry dla skanu podpisu interesanta:
• Skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem.
• Przestrzeń barw : greyscale (skala odcieni szarości).
• Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 x 111 pikseli.
• Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

Zalecane parametry dla pozostałych załączników:
• Skan w formacie JPEG.
– Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.
– Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100
• Załącznik w formacie PDF
– Rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu pdf

 

Wniosek elektroniczny powinien być opatrzony:

1) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo

2) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem. Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Jest to podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Istnieje też możliwość złożenia podpisu za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Usługa ta jest dostępna dla każdego obywatela. Wystarczy założyć konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej http://epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia celem potwierdzenia swojej tożsamości.

 

Link do grupy kart informacyjnych dotyczących ww. usług:


https://powiat.przemysl.pl/panel-klienta/komunikacja/uprawnienia-do-kierowania-pojazdami/

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Opłatę za prawo jazdy lub pozwolenie należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 73 1020 4391 0000 6302 0201 7838

WAŻNE:

Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek:

1) oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz

2) oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy – jeżeli są wymagane.

Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30