Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Profil kandydata na kierowcę
Profil kandydata na kierowcę

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37- 700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od  7.30 do godz. 15.30
 

II piętro pokój nr 102 i pokój nr 100
tel. (16) 678 50 54 wew. 202 i wew. 300
fax: (16) 678 27 60

 

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl
e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

 


 

Od 19 stycznia 2013r. kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi zgłosić się do starostwa powiatowego po PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ. Procedura wydania PKK jest następująca:

 

Wymagane dokumenty dot. prawa jazdy

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy po raz pierwszy lub rozszerzenie ujętych w prawie jazdy uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:
 

a) wniosek o wydanie prawa jazdy, (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

b) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

c) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest wymagane (dot. kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),

d) wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,

e) pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii AM, A1, B1, T, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,

f) osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku w odniesieniu do poszczególnych kategorii,

g) w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat obecność rodzica lub opiekuna w tut. Urzędzie obowiązkowa,

h) kserokopia prawa jazdy - jeżeli posiada,

i) w przypadku cudzoziemca kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu z urzędu gminy,
 • prawo jazdy,

 

Wymagane dokumenty dot. pozwolenia na kierowanie tramwajem

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na kierowanie tramwajem, przed przystąpieniem do szkolenia składa właściwemu organowi wydającemu pozwolenie następujące dokumenty:

a) wniosek o wydanie pozwolenia, (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

b) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

c) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

d) wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,

e) kserokopia prawa jazdy - jeżeli posiada,

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu z urzędu gminy,
 • prawo jazdy,

 

Termin i sposób załatwienia

 • na podstawie powyższych dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego do 30 dni,
 • termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy - wynosi do 30 dni od daty otrzymania dokumentów,
 • pozwolenie na kierowanie tramwajem wydaje się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wymaganych dokumentów,
 • jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),
 • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Uwagi

Po zdaniu egzaminu państwowego należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Dróg (II piętro, pokój nr 102 lub nr 100) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia. Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwi wysłanie zamówienia na wyprodukowanie prawa jazdy do PWPW S.A. w Warszawie.

• Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia należy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakość druku, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu i zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego złożenie na druku dostępnym w tut. Urzędzie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

• Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już gotowy do odbioru w tut. Urzędzie można sprawdzić na stronie: www.kierowca.pwpw.pl, podając imię, nazwisko i nr PESEL.

 

Opłaty

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł:

 • opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł
 • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

 

Opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem wynosi 30,50 zł:

 • opłata za wydanie pozwolenia - 30 zł
 • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

 

Opłaty można dokonać:

a) w  kasie tut. Urzędu - II piętro pokój nr 77 (czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00)

b) lub na rachunek bankowy nr 24 8642 1155 2015 1500 4837 0023

 

WAŻNE:

Zamówienie na wytworzenie prawa jazdy do PWPW w Warszawie wysłane zostanie
po dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy dowodu uiszczenia
opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

Dokument pozwolenia na kierowanie tramwajem zostanie wypełniony
po dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia dowodu uiszczenia
opłaty za wydanie pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej.

 

Informacje dodatkowe

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ generuje się także:

a) osobie ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,

b) osobie podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami, czyli osobie ubiegającej się przywrócenie uprawnienia cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji oraz zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok,

c) osobie posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez ograniczenia,

d) szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych (czyli osobie ubiegającej się o uzyskanie prawa jazdy po raz pierwszy lub rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami oraz osobie ubiegającej się o wymanię wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym).

 

Podstawa prawna

a) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

c) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 1005),

d) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),

e) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 973),

f) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012r. poz. 447),

 

Kalendarz 2019
Kwiecień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone