Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Sprawy związane z geologią

Geolog Powiatowy
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl

tel. /016/678-25-83, 678-50-54 w. 356 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
mgr inż. Marcin Urban
pokój nr 56 (I p.)

 

Do zadań Geologa Powiatowego należy:

 1. Wykonywanie zadań organu administracji geologicznej pierwszej instancji w zakresie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych lub w określonych przypadkach wnoszenie sprzeciwu dotyczącego wykonywania robót geologicznych.
 2. Wykonywanie zadań organu administracji geologicznej pierwszej instancji w zakresie spraw związanych z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznej w drodze decyzji lub w określonych przypadkach przekazywanie dokumentacji do właściwych miejscowo organów administracji geologicznej.
 3. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, a działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych, w tym współpraca i współdziałanie z:
  – Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w zakresie opiniowania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż;
  – wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast w zakresie uzgadniania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, w tym ogłaszania ustanowionych granic obszaru i terenu górniczego.
 4. Przenoszenie udzielonych koncesji na inny podmiot.
 5. Prowadzenie spraw związanych z cofnięciem oraz stwierdzaniem wygaśnięcia koncesji w przypadkach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.
 6. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji.
 7. Gromadzenie i analiza informacji o naliczeniu opłaty eksploatacyjnej oraz kopii dowodów jej uiszczenia przez przedsiębiorców posiadających koncesję, a w przypadku ich nieprzedłożenia, wymierzanie opłat w drodze decyzji.
 8. Przyjmowanie i analiza informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny, corocznie przedkładanej przez przedsiębiorców.
 9. Ustalanie zakresu i sposobu wykonywania obowiązków dotyczących ochrony środowiska przy cofnięciu koncesji, albo jej wygaśnięciu.
 10. Współpraca i współdziałanie z:
  – Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru nad eksploatacją kopalin;
  – Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie opłat eksploatacyjnych;
  – państwową służbą geologiczną w zakresie rejestru obszarów górniczych oraz corocznego bilansu zasobów złóż kopalin i wód podziemnych;
  – wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast w zakresie m.in. opiniowania projektów robót geologicznych, udzielania i wygaśnięcia, cofnięcia koncesji.
 11. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych.
 12. Nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzenia dokumentacji geologicznej.
 13. Gromadzenie, archiwizowanie i umożliwianie nieodpłatnego zapoznawania się ze zgromadzoną informacją geologiczną na wniosek zainteresowanego podmiotu.
 14. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 15. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej.
 16. Odmawianie w drodze decyzji udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.
 17. Opiniowanie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z zakresu występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych oraz udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych.
 18. Opiniowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych będących we właściwościach starosty oraz w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
 19. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych będących we właściwościach starosty.
 20. Opiniowanie wniosków o podjęciu uchwały lokalizacyjnej inwestycji mieszkaniowych w odniesieniu do terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują.
 21. Uzgadnianie wniosków o podjęciu uchwały lokalizacyjnej inwestycji mieszkaniowych w odniesieniu do trenów występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz przestrzeni objętych wyznaczonymi terenami górniczymi dla kopalin stanowiących przedmiot działalności wydobywczej.
 22. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30