Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Page

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wymagane dokumenty

 

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
 • salę wykładową;
 • pomieszczenie biurowe;
 • plac manewrowy;
 • pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
 • zatrudnia co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania,
 • posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

(druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

 • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania,
 • numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze w Krajowym Rejestrze Sądowym- o ile są wymagane,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile taki numer przedsiębiorca posiada,
 • numer identyfikacji statystycznej (REGON) – o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
 • oznaczenia i adres ośrodka szkolenia kierowców,
 • adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów,
 • zakres prowadzonego szkolenia,
 • imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi,
 • numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy.

 

Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o następującej treści

 

Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą,
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

 

Oświadczenie powinno również zawierać

 • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku

 • dowód osobisty lub paszport (zaświadczenie o zameldowaniu, w przypadku niezgodności danych);

 

Termin i sposób załatwienia

 • sprawa załatwiana jest w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentów,
 • jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców  prowadzących za opłatą i wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu,
 • od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Opłaty

 • 500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

 

opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 1 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.45 do 15.00, czwartek 7.45 do 14.45)

lub na rachunek bankowy nr 73 1020 4391 0000 6302 0201 7838

 

Informacje dodatkowe

 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016r, w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 327),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U z 2016r. poz. 280 z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm).

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37- 700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

 

II piętro pokój nr 100

tel. (16) 678–50–54 wew. 300

fax: (16) 678-27-60

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30