Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Page

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (na bagażnik)

Wymagane dokumenty

Wypełniony WNIOSEK oraz:

–  dowód rejestracyjny,

–  dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,

–  dowód tożsamości (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),

–  aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

–  pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

–  dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze

–  dowód rejestracyjny

–  karta pojazdu, jeżeli była wydana,

–  dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,

–  dowód tożsamości,

– pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.

 

Termin i sposób załatwienia

 Organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, dodatkową tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu.

Wniosek może zostać złożony w momencie składania wniosku o rejestrację pojazdu lub po wydaniu stałego dowodu rejestracyjnego.

Przy składaniu wniosku o rejestrację pojazdu i wnioskowania o dodatkową tablicę rejestracyjną – jest ona wydawana jako komplet trzech tablic rejestracyjnych niezwłocznie.

W przypadku złożenia wniosku po wydaniu dowodu rejestracyjnego lub gdy pojazd jest już zarejestrowany  tablica rejestracyjna jest zamawiana u producenta. Realizacja zamówienia następuje przeważnie w przeciągu kilku kolejnych dni roboczych. Klient jest informowany każdorazowo o terminie odbioru po złożeniu wniosku.

Od decyzji odmawiającej wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z dnia 2017.12.18),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DZ.U.2016.1088 t.j. z dnia 2016.07.22),

–  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012  r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016.1084 t.j. z dnia 2016.07.22).

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 1 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.45 do 15.00, czwartek 7.45 do 14.45)

 

Dla pojazdów samochodów:

–  w wysokości 52,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł) – w przypadku jednej tablicy,

–  w wysokości 119 zł ( w tym opłata komunikacyjna 132,50 zł) – w przypadku przerejestrowywania pojazdu bez zmiany tablic rejestracyjnych i wnioskowania o dodatkową tablicę

–  w wysokości 212,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 231 zł) – w przypadku przerejestrowania samochodu i wnioskowania o dodatkową tablicę

– w wysokości 212,50 zł – w przypadku rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy i wnioskowania o dodatkową tablicę rejestracyjną

 

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 103, 104, 105

tel. (16) 678-50-54  w. 203, 204, 205

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30