Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

pokój nr 83 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 283)

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

sekretariat – pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału – Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16


Potrzebne dokumenty:

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

z załącznikami:

– wypisem i wyrysem (lub zaświadczeniem) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem,

lub

ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia)  – w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– projektem planu zagospodarowania działki (działek) z zaznaczoną graficznie powierzchnią do wyłączenia, z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach

i użytkach (bilans terenu),

– dokumentem, z którego można ustalić wartość wyłączanego gruntu

– w przypadku wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na cele inne niż budownictwo mieszkaniowe lub też na cele budownictwa mieszkaniowego: 

• powyżej 0,05 ha – w przypadku budynku jednorodzinnego; 

• powyżej 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny – w przypadku budynku wielorodzinnego,  

– oświadczeniem wnioskodawcy o planowanym terminie rozpoczęcia budowy inwestycji,

– pełnomocnictwem (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę,

– dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Opłaty:

Zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4, załącznik – część III pkt. 44 kol. IV pkt 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

Opłata w wysokości:

17,00 zł od pełnomocnictwa – na podstawie art. 4, załącznik – część IV ustawy o opłacie skarbowej (opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest inny podmiot zwolniony z opłaty)

  • Opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego Przemyśl ul. Wodna 11, oraz w kasie Starostwa Powiatowego Plac Dominikański 3, lub na numer konta Starostwa Powiatowego:02 1560 0013 2021 3668 8000 0005 VeloBank S.A.

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Sposób  odwołania:

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Powiatowego,

w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa  prawna:

Ustawa  z  dnia  03  lutego  1995 r.  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.).

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30