Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Page

Rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl
e-mail: pinbp@interia.pl

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Obsługa interesantów – pokój nr 57 (I p.)

tel. 16 678-50-54 (w. 157), 512 531 020
fax. 16 678 50 54/57 w. 159

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – mgr inż. Łukasz Maksym

pokój nr 59 (I p.)
tel. 16 678-50-54 (w. 159)


Potrzebne dokumenty:

 1. wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie: (pobierz formularz)
 2. oryginał dziennika budowy;
 3. oświadczenie kierownika budowy: (pobierz formularz)
  1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 4. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 5. protokoły badań i sprawdzeń;
 6. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 7. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 8. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z wyłączeniem budynków:
  – podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  – używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  – przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  – niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  – przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
  – mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  – wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
 9. oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony:
  1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  2. Państwowej Straży Pożarnej
 10. w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
  1. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  2. uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 11. w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 12. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
 13. pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej o ile zostało ustanowione.

Opłaty:

(pobierz taryfikator opłat)

– zwolnione od opłat skarbowych są czynności w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30