Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG

Page

Wydział Finansowo – Księgowy

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyślpokój nr 63 Skarbnik Agnieszka Paryga (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 264)
pokój nr 64 Sekretariat (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 264)
pokój nr 65 (II p.), /16/ 678 50 54 (w. 265)
pokój nr 67 (II p.), tel. / 16/ 678 50 54 (w. 267)
pokój nr 68 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 268)
pokój nr 73 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 273, 394)
pokój nr 76 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 276, 278)
kasa – parter, tel. /16/ 678 50 54 (w. 277)

KASA STAROSTWA czynna:

pon. -czw. – 7.45 – 15.00
pt. – 7.45 – 14.45
Przerwa w godz. 10.00 – 10.15
Parter – pokój nr. 3

godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,
Skarbnik Powiatu – Agnieszka Paryga
pokój nr 63 (II p.),
tel. /16/ 678 50 54 (w. 264)

adres e-mail: skarbnik@powiat.przemysl.pl

adres e-mail: fk@powiat.przemysl.pl
Wydział odpowiedzialny jest za obsługę finansowo-księgowa dochodów i wydatków budżetu powiatu i starostwa, w tym funduszy celowych oraz projektów realizowanych przy udziale środków europejskich, wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i w ustawie o finansach publicznych, prowadzenie ewidencji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu, obsługę kasową starostwa, powiatu oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie sprawozdań wg zasad i terminów określonych przez Ministerstwo Finansów, sporządzanie bilansu Powiatu, jednostkowego bilansu Starostwa Powiatowego i zbiorczego bilansu z jednostek organizacyjnych Powiatu, realizację dochodów Skarbu Państwa w zakresie zadań realizowanych przez starostę i prowadzenie windykacji należności budżetowych Skarbu Państwa, sporządzanie informacji o zaległościach przedsiębiorstw z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych oraz udzielonej pomocy publicznej. Wydział jest odpowiedzialny również za prowadzenie pozabilansowej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych środków trwałych, opracowanie planu amortyzacji, rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych, sporządzanie deklaracji VAT 7 oraz odprowadzanie podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Przemyślu, obsługę w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i składek na Fundusz Pracy obejmujących:

– dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń oraz ich zmian,

– sporządzanie deklaracji i raportów,

– odprowadzanie należnych składek.

Wydział finansowo-księgowy zajmuje się także windykacją należności powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz prowadzenie czynności egzekucyjnych w zakresie windykacji wierzytelności należnych innej JST, dla których wierzycielem jest starosta, naliczaniem i odprowadzaniem składek PFRON, prowadzenie ewidencji pozabilansowej oraz sporządzaniem sprawozdań z zakresu wydatków strukturalnych, rozliczaniem pracowników z tytułu wynagrodzeń oraz świadczeń płatnych z ubezpieczenia społecznego, rozliczaniem pracowników i radnych powiatu  z Urzędem Skarbowym z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, również udziałem w przetargach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w zamówieniach powyżej 144 000 EURO, organizacją postępowania o zamówienia publiczne na wybór banku obsługującego rachunek bieżący i banku udzielającego kredyt i emisją obligacji. Do zakresu działań w/w wydziału należy też realizacja działań związanych z udziałem pomocy publicznej, w tym sporządzanie sprawozdań, informacji o nie udzielaniem takiej pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustanowienia zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności jednostki samorządu terytorialnego, prowadzenie ewidencji zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz jego terminowe odprowadzanie, prawo do hipoteki ustawowej na nieruchomościach dłużnika z tytułu należności stanowiących dochód budżetu powiatu, sporządzanie miesięcznych informacji z pobranych opłat skarbowych.

Podawanie do publicznej wiadomości informacji w zakresie:

– wykonania budżetu powiatu;

– kwotę deficytu lub kwotę nadwyżki budżetowej;

– kwotę zobowiązań wymagalnych;

– kwoty dotacji otrzymanych do budżetu Powiatu oraz kwoty dotacji udzielanychz budżetu Powiatu;

– wykaz udzielanych poręczeń i gwarancji, z wymienionych podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą;

– wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożenia na raty;

– wykaz osób prawnych i osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, w terminach wynikających z  ustawy o finansach publicznych,

– kwoty wykorzystanych „środków europejskich”, o których mowa w ustawie

o finansach publicznych.

Koordynacja w zakresie przedkładania Zarządowi Powiatu Przemyskiego przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Przemyślu w terminie do 20 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału – kwartalnego sprawozdania finansowego.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30